logo

Schoulkomitee

De Schoulcomité huet folgend Aufgaben :

 • eng Propositioun fir d’Schoulorganisatioun ausschaffen
 • e PDS ausschaffen an u senger Bewäertung matschaffen
 • eng Propositioun fir de Gemengebudget, wat d’Schoul ubelaangt, ausschaffen
 • eng Stellungnam huelen zu all Problemer, wat d’Schoul ugeet
 • kucken, wat d’Schoul u Besoine fir d’Weiderbildung vun den Enseignanten huet
 • d’didaktescht an d’informatescht Material vun der Schoul verwalten
 • beroden, ob déi verschidden didaktesch Materialien, déi an de Klassen agesat ginn, dem Schoulgesetz entspriechen
 • d’Stonnepläng vun den eenzele Klasse virbereeden
 • verschidden Aktivitéiten, déi am Laf vum Joer an der Schoul stattfannen, plangen.

De President vum Schoulcomité huet folgend Attributiounen :

 • d’Aarbechte vum Comité a vun den eenzele pedagogeschen Equippe virbereeden a begleeden
 • kucken, datt d’Schoul am Ganze gutt funktionéiert, dat zesumme mat der Direktioun
 • d’Verbindung mat alle Responsabelen, déi an iergendenger Aart a Weis mam Schoulfunktionnement  ze dinn hunn, oprechterhalen : Gemengenautoritéiten, Elteren an Elterevertrieder, Maison Relais, déi verschidde Servicer vun Hëllefen, déi ugebuede ginn
 • nei Schüler empfänken an hir Integratioun an hir nei Klass begleeden
 • all d’Donnéeë vun de Klasse geréieren
 • den Elteren eng Dispens fir hir Kanner schreiwen, wann déi méi laang ass wéi een Dag. Allerdéngs kann sou eng Dispens just an Ausnamefäll accordéiert ginn.
Carole BARTHELEMY
Membre du comité d'école
Gilles GROBEN
Président du comité d'école
Myriam HANSEN
Membre du comité d'école
Michèle SCHARTZ
Membre du comité d'école
Laura WEIS
Membre du comité d'école

Dir wëllt de Schoulcomité kontaktéieren?

Numm*:
E-Mail*:
Website:
Sëcherheetscode*
Gëff déi 4 Buchstawen an Zifferen aus der Këscht ënnen an.
Titel*:
Message*:
 schécken...
     *) Pflichtfelder