logo
mobile logo

Centre pour le développement moteur

Centre pour le développement moteur

1, place Thomas Edison                                                                 

L-1483 STRASSEN

44 65 65 - 1

www.cc-cdm.lu

Mir, Psychomotoriker an Ergotherapeuten aus der Sektioun 2 vum “Centre pour le développement moteur” (CDM) bekëmmeren eis ëm Fréierkennung vu motoreschen Defiziter an sinn do fir d‘motoresch Fäegkeeten bei den Kanner aus dem Cycle 1.2. ze ënnerstëtzen.

D’motoresch Fäegkeeten sinn eng wichteg Viraussetzung fir de schoulmotoreschen Erausfuerderungen gewuess ze sinn.

D’Kollaboratioun mat den Elteren an dem ganzen Schoulpersonal ass och e wichtegen Deel vun eisem Handelen fir dem Kand eng Ënnerstëtzung ubidden ze kënnen. Nieft enger eventueller motorescher Förderung gëtt dem Kand seng Perséinlechkeetsentwécklung positiv ënnerstëtzt. Dës Ënnerstëtzung (Begleedung & Förderung) baséiert sech op d’Stäerkten an d’Interessen vum Kand.

Wéi gi mir vir?

 • Info-Blat fir d’Elteren (Cycle 1.2.) am Ufank vum Schouljoer
 • Observatiounen an der Schoul (Motoreschen Dépistage bestoend aus 14 motoreschen Übungen)

Wat kucke mir?

 • Grobmotorik (Gläichgewiicht, verschidden Koordinatiounen, ...)
 • Handmotorik (schneiden,molen, pechen, ...)

Am Fall wou d’Kand kéint vun eiser präventiver Aarbecht profitéieren:

 • Austausch mat den Elteren an mam Schoulpersonal
 • Mam Accord vun den Elteren proposéieren mir eng präventiv Förderung an der Motorik (individuell oder am Grupp)

Käschten?

 • Dëse Service gëtt finanzéiert vum Ministère de l’Education nationale.

Centre pour le développement moteur

1, place Thomas Edison

L-1483 STRASSEN

44 65 65 – 1

www.cc-cdm.lu

Nous, psychomotriciens et ergothérapeutes de la section 2 du Centre pour le développement moteur (CDM), sommes responsables du dépistage systématique des difficultés motrices et offrons un soutien moteur aux enfants du cycle 1.2.

Afin de relever les défis moteurs de l’école, il est important que les compétences motrices soient appropriées à l’âge développemental.

La coopération avec les parents et l'ensemble du personnel de l'école constitue également une part importante de nos activités de soutien à l'enfant. En plus du soutien moteur possible, le développement de la personnalité est également influencé positivement. Notre soutien est basé sur les forces et les intérêts des enfants.

Comment procéder ? 

 • Fiche d'information pour les parents (cycle 1.2) au début de l'année scolaire
 • Observations à l'école (dépistage consistant en 14 exercices moteurs)

Qu'observons-nous ?

 • Motricité globale (équilibre, coordination générale, ...)
 • Motricité fine (couper, colorier, coller, ...)

En cas de soutien préventif, les étapes suivantes sont proposées : 

 • Échange avec les parents et le personnel de l'école.
 • Avec le consentement des parents, nous proposons un soutien moteur préventif (individuel ou en groupe).

Quels sont les coûts ?

Notre offre est financée par le "Ministère de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse" et elle est donc gratuite.

©2023 Beeforter Buergfénkelcher - Ecole fondamentale de Beaufort • InfoPrivacy PolicyTermsCookie SettingsContact
Dëse Website gouf mam School Web Manager op Oli.education.lu gemaach.