logo

Bewegtes Klassenzimmer

An enger vun de Klassen hunn d'Kanner d'Méiglechkeet fir vu verschiddene Sëtzméiglechkeeten ze profitéieren. Mee wéi fonktionnéiert dat?

An der Klass ginn ënnerschiddlech Forme vu Sëtzméiglechkeeten ugebueden: normale Stull (mat oder ouni Sëtzkëssen), Sëtzball, Knéihocker, ergonomeschen Hocker, Wackelhocker, Stéidësch (mat oder ouni Wippen) oder e Vëlo mat Pult amplaz vum Guidon. All Schüler huet seng fest Sëtzplaz mat senger Bänk. 1x/Dag ginn d'"Still" ëm eng Platz weidergeréckelt. Domadder gëtt engersäits eng grouss Ofwiesslung garantéiert an anerersäits gëtt esou séchergestallt, dass all Kand vun all deene verschiddenen Optioune profitéiere kann.

D'Vëloen an de Stéidësch sinn, virausgesat dass den Enseignant säin Accord gëtt, fir all Schüler op fräiwëlleger Basis accessibel. E Schüler deen de Besoin huet fir sengem natierleche Beweegungsdrang nozegoen, kann och opgefuerdert gi fir vun enge vun dëse Méiglechkeeten ze profitéieren. De Stéidësch bitt de Schüler wärend Gruppenaarbechten ausserdeem eng flott an alternativ Plaz fir zesummen ze schaffen.