logo

Schoulhaff

2013 ass de Schoulhaff an zesummenaarbecht mat der Elterevereenegung, den Elterevertrieder, der Maison Relais, fräiwëllegen Elteren, de Gemengen aus dem Kanton an dem Léierpersonal ënnert der Leedung vun der Holunderschule réaménagéiert ginn.